Brugerinvolvering

aarhus arkitekterne har solid erfaring med brugerinddragelse. Både hvad angår de særlige sociale forpligtelser inden for alment boligbyggeri og de ekstremt komplekse processer, der kendetegner forskning, pharma og sundhedsbyggeri. 

Vi er således fortrolige med den tætte samarbejdsproces med boligforeningernes ledelser, afdelingsbestyr­elser og beboere i forbindelse med boligbyggeri. Og med sygehusledelse, medarbejdere og patienter, når det drejer sig om hospitals design.

Facilitering af processer
Vi arbejder procesorienteret med brugernes viden og behov og er specialister i at sikre fremskridt i en demokratisk beslutningsproces uanset det konkrete projekts karakter. 
Vi er erfarne facilitatorer af processer, hvor brugere skal inddrages og informeres om kommende forandringer og vi anser deres viden som vigtig.

Vi bringer en række dialog- og procesværktøjer i spil med henblik på at aktivere og involvere den bredest mulige målgruppe med størst muligrepræsentation. 
Vi anvender primært kvalitative metoder, herunder gruppeteknikker, som udnytter den gruppedynamiske proces, og individteknikker, hvor den enkeltedeltager er i fokus. Metoderne omfatter møde-, interview- og testmetoder samt kreativitetsfremmende processer.

Brugernes input som afsæt for innovative løsninger
Brugerinddragelse løber som en rød tråd gennem alle faser i alle typer projekter, fra indledende behovsbeskrivelser over udvikling til evaluering. Ved hjælp af brugerinddragelse opnår vi en uddybende indsigt i erkendte og ikke-erkendte brugerbehov, og vi arbejder målrettet med at udvikle metoder, der kan afdække ny viden og skabe baggrund for innovative løsninger med fokus på nye samarbejdsformer og værktøjer, der kan styrke og optimere brugerinddragelsen.

Medejerskab skaber værdi for alle parter
Succesfuld brugerinddragelse skaber grundlag for visionære, fleksible og innovative løsninger, som brugerne kan ibrugtage med en reel oplevelse af at have påvirket processen. Vigtigheden i at signalere og udføre involvering på højt plan skaber værdi og rækker langt ind i et ejerskab og en fremtidig tilknytning til projektet.